Bibliography

Asai, Denzaburo, and Rokuzan Saito. Miso ryori nihyakushu: Katei jitsuyo [Two Hundred Recipes with Miso: A Practical Guide for the Home]. Tokyo: Yurakusha, 1907.

‘Dai ni kai shoku shikai’ [The Second Meeting of the Food Trends Group]. Kuidoraku 2.3 (1906), 35-36.

‘Dokusha ran’ [Reader’s Column]. Kuidoraku 2.3 (1906), 50-51.

‘Dokusha ran’. Kuidoraku. 2.11 (1906): 86-88.

‘Dokusha ran’. Kuidoraku. 2.13 (1906): 87.

‘Dokusha ran’. Kuidoraku. 2.14 (1906): 94-96.

‘Dokusha ran’. Kuidoraku. 3.2 (1907): 89-91.

Ehara, Ayako, and Shoko Higashiyotsuyanagi. Nihon no shokubunkashi nenpyo [Timeline of the History of Japanese Food Culture]. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 2011.

Ema, Mieko. Hida no onnatachi [Women of Hida]. Tokyo: Ozorasha, 1998. ‘Gekkan kuidoraku no hakko’ [On the Publication of the Monthly Culinary Magazine]. Kuidoraku 1.1 (1905), 1.

Hatanaka, Mioko. Fashon fudo, arimasu: Hayari no tabemono kuronikuru 1970— 2010 [Food is Fashion: A Chronicle of Popular Foods 1970-2010]. Tokyo: Kinokuniya Shoten, 2013.

Henshushi. ‘Murai Gensaishi no katei to ryori’ [Murai Gensai’s Home and Cooking]. Kuidoraku 1.5 (1905): 50-55.

‘Honshi no kairyo’ [Improving this Magazine]. Kuidoraku 2.11 (1906), 2-3. Iida, Kiyoko. ‘“Kuidoraku” ni okeru seiyo ryori no donyu ni tsuite’ [On the Introduction of Western Cooking in Kuidoraku]. Seikatsu Bunka Kenkyu 19 (2010): 33-50.

Imai, Miki. ‘Ryori zasshi kara mita Meiji goki no shoku joho “Gekkan kuidoraku” to “Hocho anbai” no hikaku wo chushin ni’ [Information about Food in Late Meiji Period Culinary Magazines: A Comparison of

Culinary Magazine and Kitchen Knife and Seasoningg]. Nihon Chori Kagaku Gakkaishi 35.2 (2002), 196-208.

Ishida, Ayu. ‘“Kuidoraku” sakka, Murai Gensai ni miru shohisha kyoiku’ [Consumer Education as seen in Kuidoraku Authored by Murai Gensai]. Kyoto Shakai Kagaku Nenpyo 8 (2000): 31-50.

‘Junigatsu no ryori koyomi’ [Cooking Almanac for December]. Kuidoraku 1.8 (1905), 36-43.

‘Kuidorakukai’ [The Culinary Club]. Kuidoraku 2.1 (1906), 3.

‘Kuidorakukai (shinnen hakkai)’ [The First Meeting of the Year of the Culinary Club]. Kuidoraku 2.2 (1906), 6-10.

Kuroiwa, Hisako. “Kuidoraku " no hito Murai Gensai [Murai Gensai, the Man behind Kuidoraku]. Tokyo: Iwanami Shoten, 2004.

Kuroiwa, Hisako. Shokuiku no susume [Advocating Food Education]. Tokyo: Bunshun Shinsho, 2007.

Mishima, Shozo. ‘‘Kashi hyobanki’’ [Record of Famous Sweets]. Kuidoraku 1.1 (1905): 49-52, 1.2: 10-18.

Murai, Gensai. ‘Daidokoro kokoroe uta’ [Ode to Kitchen Wisdom]. Kuidoraku 1.5 (1905), x.

Murai, Gensai. Hana, a Daughter of Japan. trans. Unkichi Kawai. Tokyo: Hochi Shimbun, 1904.

Murai, Gensai. ‘Kome ryori no kenkyu’ [Research on Rice Dishes]. Kuidoraku 1.2 (1905), 1.

Murai, Gensai. Kuidoraku, Aki no kan [Kuidoraku, Autumn Volume]. Tokyo: Hochi Shuppanbu, 1903.

Murai, Takako, and Gettei Ishizuka. Gensai fujin no ryoridan [The Culinary Instructions of Gensai’s Wife], Vol. 4. Tokyo: Jitsugyo no Nihonsha, 1912.

Murai, Takako, and Gettei Ishizuka. Gensai fujin no ryoridan: Tegaru jitsuyo [The Culinary Instructions of Gensai’s Wife: Informal and Practical], Vols. 1 -3. Tokyo: Jitsugyo no Nihonsha, 1910.

Okamoto, Rokusen. ‘Myo na umai mono (sono niju san)’ [Guide to the Unusually Delicious (No. 23)]. Kuidoraku 2.8 (1907), 71-73.

Oryori kondate kurabe [Comparison of Restaurants]. Edo, 1853. Waseda University Kotenseki Database. www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki.

‘Osaka Nomikuidorakukai’ [The Drinking and Eating Club of Osaka]. Kuidoraku 2.3 (1906), 49-51.

Rath, Eric, C. ‘Food Fights, But It’s Always for Fun in Early Modern Japan’. In Tokugawa World, ed. Gary Leupp, forthcoming. New York: Routledge Press.

Rath, Eric, C. ‘The Tastiest Dish in Edo: Print, Performance and Culinary Entertainment in Early-Modern Japan’. East Asian Publishing and Society 3.2 (2013): 184-214.

Rokusanjin. ‘Kuidorakukai to fujin’ [The Culinary Club and Ladies]. Kuidoraku 2.8 (1906): 3-5.

Rokusanjin. ‘Tokyo no ryori annai (1)’ [Culinary Guide to Tokyo (1)]. Kuidoraku 3.4 (1907): 75-82.

Saito, Tokio. Nihon shokubunka jimbutsu jiten: Jimbutsu de yomu Nihon shoku- bunka shi [Dictionary of the People of Japanese Food Culture: Reading the History of Japanese Food Culture through People]. Tokyo: Tsukuba Shobo, 2005.

Sakura. ‘Dotegui to kawamiso’ [Ditch Eating and Bug Miso]. Kuidoraku 2.2 (1906): 25-27.

Sei, Kyuro. ‘Myo na umai mono annai’ [Guide to the Unusually Delicious]. Kuidoraku 1.1 (1905), 41-49.

Sei, Kyuro. ‘Myo na umai mono annai (sono shi)’ [Guide to the Unusually Delicious (No. 4)]. Kuidoraku 1.7 (1905), 30-39.

Sei, Kyuro. ‘Myo na umai mono annai (sono go)’ [Guide to the Unusually Delicious (No. 5)]. Kuidoraku 1.8 (1905), 45-53.

‘Shoku shikai’ [Food Trends Group]. Kuidoraku 2.1 (1906), 58-59.

‘Shoku shikai (koi no ryori)’ [Food Trends Group (the Cooking of Love)]. Kuidoraku 2.2 (1906), 50-53.

‘Toku ni honshi dokusha ni tsugu’ [Announcement to the Readers of this Publication]. Kuidoraku 3.9 (1907), i-ii.

Yamazaki, Eizan. ‘Soba dochuki [Soba Road Diary]. In Soba zensho, ed. Niijima Shigeru, 181-210. Tokyo: Tokyo Shobo, 1985.

Yuraku, Dojin. ‘Gochiso nasai’ [Make it Tasty]. Kuidoraku 2.8 (1906), 2.

Zasshi Kiji Sakuin Shusei Detabesu [Index of Japanese Periodicals], zassaku-plus.com.

Eric C. Rath Professor of History, University of Kansas, author of Japan’s Cuisines: Food, Place and Identity (2016) and Food and Fantasy in Early Modern Japan (2010).

 
Source
< Prev   CONTENTS   Source   Next >