Bibliography

Asahi Shimbun. ‘Kanpai-Jorei ’ ano machi de mo’. http://www.asahi.com/topics/ word/%E4%B9%BE%E6%9D%AF%E6%9D%A1%E4%BE%8B.html.

‘EnjoyJapanese Kokushu’ (Kokushu wo tanoshimo) Suishin Kyogikai. ‘Kokushu- to no yushutsu sokushin puroguramu’. 4 September 2012. http://www.cas.go. jp/jp/seisaku/npu/policy04/pdf/20120904/20120904_kokushu.pdf.

‘Enjoy Japanese Kokushu’ (Kokushu wo tanoshimo) Suishin Kyogikai. ‘Nihonshu shochu no kokka senryaku suishin: [Enjoy Japanese Kokushu] (Kokushu wo tanoshimo) purojekuto no tachiage ni tsuite’. http://www.cas. go.jp/jp/seisaku/syurui/archive/dai1/siryou2bessi1.pdf.

‘Enjoy Japanese Kokushu’ (Kokushu wo tanoshimo) Suishin Kyogikai. ‘Seifu ga shusai suru kokusai kaigi nado de no nihonshu shochu no katsuyo ni tsuite (‘Enjoy Japanese Kokushu’ Suishin Kyogikai to shite no kangaekata)’. 26 July 2012. http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy04/pdf/ 20120726/20120726_kokushu.pdf.

Hasegawa, Koichi. ‘Hasegawa iin teishutsu shiryo’. http://www.cas.go.jp/jp/ seisaku/npu/policy04/pdf/20120528/shiryo7.pdf.

Japan International Broadcasting Inc. Kanpai! 6 March 2015. http://www. jibtv.com/programs/kanpai2015/.

Japan Sake Brewers Association Junior Council. Sake Samurai Official Website. http://www.sakesamurai.jp/index.html.

Japan Sake Brewers Association Junior Council. Sake Samurai — Prospectus. October 2006. http://www.sakesamurai.jp/project_english.html.

Kato, Momokazu. ‘Nihon no sakezukuri no ayumi’. In Nihon no sake no rekishi, ed. Sakaguchi Kinichiro, 168-260. Tokyo: Kenseisha, 1977.

Kokushu-to no Yushutsu Sokushin Renraku Kaigi. 18 September 2012. http:// www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy04/archive12_001.html.

Kokuzeicho. Shuzei kazei jokyohyo (sokuho — maitsuki koshin). https://www.nta. go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm.

Kokuzeicho Kazeibu Shuzeikyoku. Sake no shiori. March 2016. https://www.nta. go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2016/pdf/004.pdf.

Kokuzeicho Kazeibu Shuzeikyoku. Sake no shiori 2017. March 2017. http:// www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/shiori-gaikyo/shiori/2017/pdf/ 100.pdf.

Kyoto Municipal Government. ‘Nihonshu de Kanpai-Jorei’. http://www.city. kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000150/150907/seisyujourei.pdf.

Nihon-san Shurui no Yushutsu Sokushin Renraku Kaigi. ‘Giji gaiyo’. http:// www.cas.go.jp/jp/seisaku/syurui/.

Nihonshu Yushutsu Kyogikai. ‘Nihonshu no yushutsu kihon senryaku . January 2015. http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syurui/dai4/siryou13.pdf.

Nippon.com. ‘[Kanpai-Jorei] no bumu-ka’. 30 January 2014. http://www. nippon.com/ja/column/g00147/.

Stegewerns, Dick. ‘The Three Waves (and Ways) of Sake Appreciation in the West’. In Devouring Japan: Japanese Cuisine and Foodways. ed. Nancy Stalker, Oxford University Press, forthcoming.

Suzuki, Yoshiyuki. Nihonshu no kingendaishi — Shuzochi no tanjo. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 2015.

Watanabe, Shinichiro. ‘Watanabe iin teishutsu shiryo'. 22 May 2012. http:// www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy04/pdf/20120528/shiryo8.pdf.

Yoshida, Hajime. Edo no sake: Sono gijutsu, keizai, bunka. Tokyo: Asahi Shimbunsha, 1997.

Yunoki, Manabu. Nihonshu no rekishi. Tokyo: Yuzankaku, 1975 (revised 2005 edition under the name of Sakezukuri no rekishi).

Dick Stegewerns is associate professor at Oslo University’s Department of Cultural Studies and Oriental Languges. His main research interests are political, intellectual, social and diplomatic history of modern and contemporary Japan, Japanese popular culture, Japanese views of the outside world and Western views of Japan and the history of Japanese cinema.

 
Source
< Prev   CONTENTS   Source   Next >